the online database of Japanese folklore

Results for "tengu"

Kawa tengu

Tengubi

Tengu daoshi

Tengu tsubute

Daitengu

Kotengu

Shibaten

Sutoku Tennō

Amanozako

Sōjōbō

Eritategoromo

Tsurube otoshi

Alphabetical list of yōkai