the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: legendary person

Sugawara no Michizane

Taira no Masakado

Takiyasha hime

Rokujō no Miyasundokoro

Kiyo hime

Teratsutsuki

Kurozuka