the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: yōkai

Hōnengyo

Hōnengame

Hakuzōsu

Kudagitsune

Fukuro mujina

Kinutanuki

Hossumori

Mokugyo daruma

Narigama

Nomori

Bake ichō no sei

Senbiki ōkami