the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: tsukumogami

Byōbu nozoki

Tenjōname

Shumoku musume

Okka

Kanazuchibō

Hasamidachi

Furuōgi

Fuguruma yōhi

Chirizuka kaiō

Kaichigo