the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: tsukimono

Kudagitsune

Isogashi

Sarugami

Hinnagami

Shikigami

Kitsune tsuki

Tanuki tsuki

Buruburu

Jami

Sakabashira

Yanari

Kanashibari