the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: Buddhism

Shinchū

Hinoenma

Hakuzōsu

Hossumori

Mokugyo daruma

Oi no bakemono

Jigoku tayū

Taki reiō

Kazenbō

Gumyōchō

Shukaku

Yasha