the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: Kanto

Kudagitsune

Hōsōgyo

Tengubi

Ashiarai yashiki

Kuro bōzu

Shukaku

Kasane

Oiwa

Tenjōname

Shumoku musume

Daidarabotchi

Maneki neko