the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: Kyoto

Nasu babā

Kidōmaru

Hōsōshi

Kazenbō

Ono no Takamura

Abe no Seimei

Maneki neko

Genbu

Suzaku

Seiryū

Sutoku Tennō

Sugawara no Michizane