the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: kaii

Yonaki ishi

Taki reiō

Tengu daoshi

Tengu tsubute

Ashiarai yashiki

Oni hitokuchi

Aka manto

Ōmagatoki

Hinode

Shinkirō