the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: grudge

Kyōkotsu

Haka no hi

Sakabashira

Suzuri no tamashii

Onryō

Yūrei

Gashadokuro