the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: tree

Chibusa enoki

Bake ichō no sei

Tengu daoshi

Hōkō

Bashō no sei

Ninmenju

Furutsubaki no rei

Mōryō

Sakabashira

Tsurubebi

Sagari

Tsurube otoshi