the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: shape-changer

Nogitsune

Osan gitsune

Hakuzōsu

Senbiki ōkami

Bashō no sei

Kuro bōzu

Kenmun

Haradashi

Amemasu

Uwabami

Tomokazuki

Unagi hime