the online database of Japanese ghosts and monsters

Category: curse

Shio no Chōjirō

Niwatori no sō

Nomori

Ichijama

Wara ningyō

Katashiro

Tatarimokke

Tatarigami

Ushi no koku mairi

Taira no Masakado

Hannya

Usutsuki warashi